Collection "Follow the White Rabbit"

White Rabbit, collection "Follow the White Rabbit" 2016

 

Mold Konstantin

 LE 1/3, skin tone Caramel